Základní škola

Jednací řád

Jednací řád školské radypři Základní škole a Mateřské škole, 
Nový Hradec Králové, Pešinova 146
Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.
Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby.Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
Čl. 3
Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v elektronické podobě, minimálně 10 dní před konáním ŠR a v rozsahu, který vymezuje zákon. V případě urgentního zařazení bodu na pořad jednání řádné školské rady, či svolání mimořádné školské rady, má předseda školské rady právo zařadit mimořádný bod, či svolat mimořádnou školskou radu prostřednictvím elektronických prostředků s termínem cca 10 dní předem.
Čl. 4
Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Čl. 5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení výsledků žáků, návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.
Čl. 6
O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. Ten dodá záznam předsedovi v elektronické podobě do 7 pracovních dní. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.
Čl. 7
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.
Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.
Čl. 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
Čl. 9
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9. 2. 2006
 
V Hradci Králové dne 9. 2. 2006