Základní škola

Projekt Adaptace sídel

Žáci 9.A se třetí týden v červnu 2015 zúčastnili pilotní realizace projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Během jednoho týdne se blíže seznámili s možnostmi, jak minimalizovat dopad klimatických změn na naše město. Zaměřili se na téma dopravy, vliv vegetace a vodních ploch na město, výhody zelené architektury, při exkurzi v energeticky soběstačné obci Kněžice viděli jeden ze způsobů nakládání s bioodpady a měli možnost zamyslet se nad správným hospodařením s půdou, aby nedocházelo k vodní erozi. Na základě vlastního bádání (měření teploty termokamerou, test prašnosti,  zasakovací zkouška, výroba el. energie obnovitelnými zdroji), nových znalostí a zkušeností navrhli vlastní adaptační opatření pro HK. Funkčnost těchto opatření si vyzkoušeli v závěrečné simulační hře. Své nápady prezentovali před vedením školy a zástupci Ekocentra Koniklec.
Ve školním roce 2015/2016 je třída 8. A zapojena do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, ve kterém se žáci zábavnou formou seznámí s následky klimatických změn a sami budou moci navrhovat adaptační řešení pro naše město. Na žáky čeká 7 badatelských aktivit – doprava, teplota, zasakovací zkouška, voda a vegetace, zelená architektura, povodně a chytrá energetika. Žáci se zúčastní exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice a na závěr si ověří význam adaptačních opatření v simulační hře. Projekt je realizován ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a je podpořen z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.