Základní škola

O škole

Historie

Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové v roce 1766 vznikla. Škola byla dokončena v roce 1772 a v témže roce zde bylo zahájeno vyučování. Byla jednotřídní a vyučoval zde pan učitel František Tomeš. Narůstající počet žáků si v roce 1832 vyžádal rozšíření školy o jednu třídu a přístavbu školní budovy, jež byla zvýšena o jedno poschodí. Otevření další třídy v roce 1889 donutilo správu města ke stavbě nové školní budovy a v roce 1893 se zde začaly učit čtyři třídy.

S postupným zvyšováním počtu žáků se škola rozrůstala, až ve školním roce 1909/1910 měla celkem 10 tříd. Již před první světovou válkou se správa školy snažila prosadit stavbu další budovy, narážela však na nedostatek finančních prostředků. Přes veškeré potíže byla v roce 1929 zahájena stavba nové školy a slavnostně otevřena 31. srpna 1930. Škola byla od založení, zvláště pak od jejího výrazného rozšíření, chloubou a přirozeným kulturním a společenským centrem Nového Hradce Králové.

 

Okolí školy

Škola se nachází v centru městské části Nový Hradec Králové, kterou tvoří hustá zástavba rodinných domků a menších bytových domů, v sousedství kostela sv. Antonína. V blízkém okolí se nachází šest rybníků, tři státní přírodní rezervace (Černá stráň, Sítovka, Císařská studánka) a rozsáhlé lesy. Díky silničnímu obchvatu stojí škola v klidném místě. U školy je točna městské hromadné dopravy, která tvoří s místní komunikací, odstavnými pruhy, širokými chodníky a přechody pro chodce bezpečnou a přehlednou přístupovou a příjezdovou zónu ke škole pro žáky a jejich rodiče. 

 

Jak to u nás vypadá

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je v každém ročníku po jedné třídě. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a vlastní školní kuchyně a jídelna.

V areálu základní školy se nachází i tělocvična, školní hřiště s umělým povrchem, okrasná soutěžní zahrada se vzácnými druhy růží a rododendronů a prostorný odpočinkový dvůr. Pro výuku disponuje škola 12 učebnami, dílnou, cvičnou kuchyní, hernou cizích jazyků a multimediální učebnou. K zázemí školy patří i kabinety, sborovna, ředitelna a kancelář školy. 

Ke zkvalitnění celkového prostředí školy přispěla komplexní rekonstrukce veškerých sociálních zařízení a vybudování nových šaten, ve kterých má každý žák školy od 4. ročníku svoji vlastní skříňku. V roce 2013 byla provedena kompletní výměna oken. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Všechny kmenové a odborné učebny jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi. Vybudovali jsme multimediální učebnu, kde všichni žáci mohou pro výuku využívat počítače.

 

  • V budově I. stupně jsou 4 kmenové učebny, sborovna I.stupně, kabinet učebnic a učebních pomůcek a šatny pro žáky 1. – 3. ročníku.
  • V budově II. stupně je 6 kmenových učeben, učebna F - CH, učebna jazyků, herna cizích jazyků, multimediální učebna, učebna informatiky, cvičná kuchyň, školní dílny, sborovna, kancelář, ředitelna a kabinety.
  • V budově tělocvičen se nachází velká a malá tělocvična, šatny, sprchy, sociální zařízení, kabinet Tv, kotelna a skladové prostory. Budova prošla nedávnou rekonstrukcí obvodového pláště a sociálního zařízení. Velká tělocvična je vybavena vzduchotechnikou.
    Školní hřiště s umělým tartanovým povrchem slouží jak pro výuku žáků, tak v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích veřejnosti. K dispozici je i vržiště koulí, dráha na 60m a doskočiště pro skok daleký.
  • V sousední školní jídelně je vývařovna, stravovací prostor, šatna vybavená novým nábytkem, sociální zařízení a sklady.
  • Školní družina se nachází v samostatné budově v Prašingerově ulici. Jsou zde ve dvou podlažích 3 herny, keramická dílna, šatna a sociální zázemí. Za budovou je velká zahrada s řadou herních prvků, která je žákům k dispozici v době příznivého počasí.

 

Výuka

Základní škola na Novém Hradci Králové je spíše menší školou, takřka rodinného typu, proto dbáme na dobré vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli, či mezi žáky samotnými. O výuku přibližně 230 žáků se stará tým 18 kvalifikovaných učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a další nepedagogický personál. Výuka probíhá moderními pedagogickými metodami, za použití interaktivních tabulí i dalších výukových pomůcek.

V pravidelném plánu práce jsou i mimořádné dny školního vyučování a znamenají jak oživení školního života, tak vytváření podmínek pro zlepšování příznivého klima školy. Patří sem např. Výstupy na horské vrcholy v podmínkách ZŠ, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Den Země, Krasopsaní…, kde se nohou setkat nejen žáci mezi sebou, ale i rodiče a další přátelé školy. 

Pořádáme také pravidelné ozdravné pobyty (lyžařské kurzy a zájezdy, školy v přírodě) a řadu exkurzí zaměřených jak na poznávání a získávání nových vědomostí, tak na oblast pro volbu povolání.

Jsme zapojeni do řady projektů:

  • Bezpečná třída ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm Mozaika a dalšími organizacemi, které se zabývají péčí o děti.
  • Projekt „Řešení vrstevnických vztahů“ se zaměřuje na pomoc při řešení výskytu sociálně-patologických jevů na školách s využitím vrstevnické podpory.
  • Projekt Partnerství pro aktivní učení, který je zaměřen na pořádání kurzů DVPP.

 

Žáci se účastní různých soutěží i olympiád. Pravidelně se zapojujeme do testování žáků v rámci projektu KEA společnosti SCIO, které nám umožňuje sledovat vývoj žáků po celou dobu studia na 2. stupni ZŠ. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na SŠ a SOŠ.
Zvýšený zájem věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení i žákům s ADHD.