Základní škola

Přijímací řízení na SŠ

Změny pro přijímací zkoušky 2023/2024


V letošním školním roce se připravují změny pro přijímací zkoušky 2023/2024. 
 

Novinky v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ (CERMAT testech) 2023/24
Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • již známe návrh nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kde se dále plánuje*:
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny. Vychází z denní analýzy informací, které klíčové osoby z MŠMT či Cermatu poskytly médiím a z návrhu nového zákona a vyhlášky ke střednímu vzdělávání. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).

 

Jak vypadá návrh MŠMT - ZDE

Přednáška pro rodiče - ZDE
MŠMT - Informační web -  ZDE

 

Termíny přijímacích zkoušek:  

 

Platné termíny jednotné přijímací zkoušky stanovené MŠMT: 

(dokument MŠMT - září 2023 - ZDE

 • I. kolo - 4leté obory
  12. 04. 2024 – 1. řádný termín
  15. 04. 2024 – 2. řádný termín
 • I. kolo - 6 leté a 8 leté obory
  16. 04. 2024 – 1. řádný termín
  17. 04. 2024 – 2. řádný termín
 • 1. náhradní termín – 29. 04. 2024 – pro všechny obory
 • 2. náhradní termín –30. 04. 2024 – pro všechny obory
 • Talentová zkoušky – 02. 01. – 15. 01. 2024
 • Konzervatoře – 15. 01. – 31. 01. 2024
 • Gymnázium se sportovní přípravou – 02. 01. – 15. 02. 2024

 

 

Přijímací řízení - šk. rok 2022/2023

 • V oborech s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání (§ 60 Organizace přijímacího řízení).
 • V prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. (Obě jsou stejné – na jednu přihlášku se napíší obě školy.)
 • Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.
 • V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  (pozor na doručování – doporučeně nebo osobně!)
 • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud dělal přijímací zkoušky na obor s talentovou zkouškou. 
 • Odevzdání přihlášek: škola s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2023
                                                                                                  ostatní školy – do 01. 03. 2024
 • Odvolání proti nepřijetí je nutné podat co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů. 

 

Prezentace středních škol: 

 

Odkazy na stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s aktuálními informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

 

Odkazy na stránky Cermat a stránky Královéhradeckého kraje

 

NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ