Základní škola

Zápis do ZŠ

Zápis na šk. rok 2019/2020
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019 / 2020 proběhne v přízemí budovy 1. stupně ve třídách 3.A a 4.A (vstup brankou od kostela) dne:
 

12. 04. 2019 14:00 - 18:00
13. 04. 2019 09:00 - 11:00

 

Od 01. 04. 2019 bude pro zjednodušení administrativy zpřístupněn elektronický formulář pro zápis do 1. třídy. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://sirs.cz/1-8.htm .

 

Zápis bude probíhat formou pohovoru s rodiči a hravými úkoly s dítětem. 
 
Pro zápis dítěte do první třídy musí být splněny následující podmínky a postupy, které se řídí zákonem či administrativními potřebami školy:

  • Při vlastním zápisu předložte svůj občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte a jeho rodný list. Cizinci mimo EU předkládají rezidenční průkaz.
  • Pokud se korespondenční adresa liší od adresy v OP, uveďte adresy obě a na prvním místě prosím uvádějte trvalé bydliště dítěte včetně PSČ.
  • Žádáte-li o odklad školní docházky (byl vám doporučen MŠ, dětským lékařem, zapisující učitelkou apod.), vyplňte Žádost o odklad, která je k dispozici u zapisující učitelky nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek (odkaz Dokumenty školy), a odevzdejte řediteli školy. Dokládáte vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny (do 31. 05. 2019).
  • Žádáte-li o přijetí dítěte, kterému bude šest let v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019, dokládáte doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. Je-li dítě ještě mladší, dokládáte doporučení z poradny a ještě od dětského lékaře.
  • Seznam přijatých bude vyvěšen i na budově školy a zveřejněn na webových stránkách školy - Úřední deska (pod kódem, který se dozvíte u zápisu). Pokud by vaše dítě u nás ve škole nebylo přijato, budeme s Vámi dále o dalším postupu jednat.


Odklad školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět. Následně ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky a písemně vyrozumí rodiče.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 

MMHK - Informace