Základní škola

Zápis do ZŠ

Zápis na šk. rok 2021/2022

 


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne pravděpodobně bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky 
                                                                    od 1. dubna do 30. dubna 2021

  

Od 01. 04. 2021 bude zpřístupněn elektronický formulář pro zápis do 1. třídy. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://sirs.cz/1-8.htm 
Pro podepsání žádosti o přijetí si zarezervujte termín zde: https://sirs.cz/rs-8.htm

 

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky. K odevzdání potřebných dokumentů a získání podpisů budete osloveni (telefonicky nebo emailem) po zaslání elektronické přihlášky. S pracovníkem školy si domluvíte datum a čas, který vám bude vyhovovat.
2. Elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021. Odkaz na elektronický zápis bude zpřístupněn od 1. 4. 2021 na webu školy.
3. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte 
v pátek 16. dubna 2021 od 16:00 do 18:00 hodin 
v sobotu 17. dubna 2021 od 09:00 do 11:00 hodin
.
4. U zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro rodiče, kteří přijdou osobně zapsat své dítě 16. – 17. dubna 2021, ostatní tyto doklady předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy (viz. bod 1).
5. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
6. Zákonní zástupci dětí, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí škole dodat souhlasné stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Obě tato souhlasná doporučení musí zákonný zástupce předat škole bezodkladně.
7. V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní si elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky. 
8. Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 30. 4. 2021 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky. 
9. Případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2021 ještě šest let) budeme řešit individuálně telefonicky.
10. Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy na adrese www.zsnovyhk.cz  a na úřední desce školy 28. května 2021.
11. Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: lehka@zsnovyhk.cz nebo na tel.: 495 264 360

 
Pro zápis dítěte do první třídy musí být splněny následující podmínky a postupy, které se řídí zákonem či administrativními potřebami školy:

  • Při vlastním zápisu předložte svůj občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte a jeho rodný list. Cizinci mimo EU předkládají rezidenční průkaz.
  • Pokud se korespondenční adresa liší od adresy v OP, uveďte adresy obě a na prvním místě prosím uvádějte trvalé bydliště dítěte včetně PSČ.
  • Žádáte-li o odklad školní docházky (byl vám doporučen MŠ, dětským lékařem, zapisující učitelkou apod.), vyplňte Žádost o odklad, která je k dispozici u zapisující učitelky nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek (odkaz Dokumenty školy), a odevzdejte řediteli školy. Dokládáte vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny (do 31. 05. 2021).
  • Žádáte-li o přijetí dítěte, kterému bude šest let v období od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021, dokládáte doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. Je-li dítě ještě mladší, dokládáte doporučení z poradny a ještě od dětského lékaře.
  • Seznam přijatých bude vyvěšen i na budově školy a zveřejněn na webových stránkách školy - Úřední deska (pod kódem, který se dozvíte u zápisu). Pokud by vaše dítě u nás ve škole nebylo přijato, budeme s Vámi dále o dalším postupu jednat.


Odklad školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět. Následně ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky a písemně vyrozumí rodiče.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Městská karta

Město HK již mnoho let věnuje svým prvňáčkům Městskou kartu. Pokud máte o ni zájem, stáhněte  „Žádost o městskou kartu“, vyplňte, přiložte 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm dítěte a přineste s sebou při podpisu dokumentů.

 

MMHK - Informace