Mateřská škola

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Na Biřičce pro školní rok 2021/2022

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky 
                                                                    od 2. května do 16. května 2021

 

Elektronický předzápis 

(aktivován od 13. 04. 2021)
Pro zjednodušení administrativy probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání přes elektronický formulář pro zápis do školky – Elektronický předzápis. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/  a vyhledejte mateřskou školu nebo použijte odkaz přímo na naši MŠ - https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-na-biricce.                           

 

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ.
Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

 

1. Zadejte webovou adresu: www.elektronickypredzapis.cz a zvolte REGISTRACE.
2. Vyplňte Váš email, na který obdržíte aktivační odkaz, zvolte si heslo pro vstup do Vašeho účtu
    a klikněte na ZAREGISTROVAT.
3. Po odeslání registrace Vám na email přijde aktivační odkaz, na něj klikněte a tím aktivujete svůj 
   účet. Poté na stránce www.elektronickypredzapis.cz klikněte na PŘIHLÁŠENÍ a Vaším emailem a heslem, 
   které jste si zvolili se přihlašte do svého účtu.
4. Na hlavní stránce využijte okénko pro vyhledávání mateřských škol a jednoduše zadejte celý nebo 
   částečný název mateřské školy, do které chcete své dítě "předzapsať' a kliknutím ji z nabídky 
   vyberte.
5. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti a Čestného prohlášení
    o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v sekci „Mateřská škola -> Informace pro rodiče -> Zápis do MŠ
    2020/2021“), písemně je vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

6. Po vyplnění žádosti klikněte na ODESLAT ŽÁDOST a tím ji odešlete do MŠ. Dále, pokud to MŠ bude 
   nabízet, si můžete ZAREZERVOVAT čas, kdy přijdete k řádnému zápisu. Poté Vás program navede na 
   další kroky, jako je vytisknutí si vyplněné žádosti, navštívení lékaře pro vyplnění potvrzení a další. 
   Také obdržíte upozorňující email s termínem, kdy se máte dostavit k řádnému zápisu.

 

Organizace zápisu

 

Jak postupovat:
1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete na stránkách
    magistrátu města HK a na stránkách jednotlivých mateřských škol. 
2. Hlásit se můžete i do nespádových MŠ. Podat si můžete více Žádostí. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle

    platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
    Jste-li rozhodnutí, že v případě přijetí oběma školami chcete nastoupit do vámi vybrané nespádové MŠ,
    oznamte tuto skutečnost e-mailem řediteli či ředitelce nespádové školy.
3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen

    od 13. 04. 2021 do 14. 05. 2021. 
4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti, která je ke stažení na webových
    stránkách školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu)
     podepište.
6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
    - Prostou kopii rodného listu
    - Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti
      nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře

      předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ
      hlásí k povinnémupředškolnímu vzdělávání. 
     - Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro

       individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně

      s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 05. 2021.
    - Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském

      školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
7. Doručení Žádosti do MŠ:
Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy ve dnech 02. 05. 2021 až 16. 05. 2021.
Preferujeme následující způsoby:
- Poštou na adresu Mateřská škola Na Biřičce, Hradec Králové, Na Biřičce 1263, Hradec Králové 500 08
- Datovou schránkou:  kecmfvk 
- Elektronicky na e-mail msbiricka@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem. POZOR! Nelze zaslat

   pouze prostý e-mail.
- Osobním podáním v mateřské škole ve dnech:
  13. 05. 2021 od 15.00 do 17.00 hod.
  14. 05. 2021 od 9.00 do 11.00 hod. 

8. Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude

    doručeno či předáno dle domluvy.
9. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s vedoucí učitelkou školy nahlédnout do spisu v úterý 25. 05. 2021

    od 10:00 do 11:00 hod.
10. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy

      ve středu 02. 06. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou předána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou,

      poštou nebo osobně.
11. Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: exnerova@zsnovyhk.cz nebo na tel.: 495 264 679.